بنام خدا
Farabi Logo

Graduate School of Management

*ترم چهارم  مدیریت فناوری اطلاعات و مدیریت صنعتی*

    اخبار سامانه

    Picture of مدیر اجرایی
    کنفرانی ملی مطالعات نوین مدیریت در ایران
    by مدیر اجرایی - Tuesday, 29 Farvardin 1396, 5:49 PM